Білостоцька гімназія-філія
Білостоцька гімназія-філія опорного закладу загальної середньої освіти "Торчинський ліцей Торчинської селищної ради"
Затверджено Зареєстровано
рішенням ради Білостоцької ЗОШ І-ІІ ст. в Білостоцькій сільській раді 
Від 8.04.2003 № 6 від 28.08.1996 року
Протокол №4 Сільський голова О.О. Королюк
Голова ради Никитюк Т.Р. Затверджено нову редакцію статуту
Відділом освіти Луцької 
райдержадміністрації
____________________________
Начальник відділу освіти 
М.М. Тарасенко

Статут 
загальноосвітньої 
школи
І-ІІ ступенів
с. Білосток, Луцького району
Волинської області
І. Загальні положення
1.1 Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня знаходиться у державній власності.
1.2 Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 45641 Волинська обл., Луцький р-н, с. Білосток, вул. Шкільна 13, тел. 79-66-32.
1.3 Загальноосвітній навчальний заклад (далі-навчальний заклад) є юридичною особою, перебуває на балансі відділу освіти Луцької Райдержадміністрації, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
1.4 Засновником (власником) навчального закладу є Білостоцька сільська
рада.
1.5 Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
1.6 Головними завданнями навчального закладу є:
- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
- виховання громадян України;
- виховання шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
- формування і розвиток соціальної зрілості, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадян, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
- розвиток особистості учня, його здібності і обдарувань, наукового світогляду;
- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя , збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів; .
- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
1.7 Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 778, іншими нормативними актами, власним статутом.
1.8 Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.
1.9 Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання державних стандартів освіти; 
- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни.
1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання.
1.11. Навчальний заклад має право:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
_ визначити форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за походженням із власником (засновником) - відділом освіти Луцької райдержадміністрації;
- визначити варіативну частішу робочого навчального плану;
. установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- залишити у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують методоб’єднання гуманітарних і точних дисциплін.
1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) - відділом освіти і здійснюються Торчинською районною поліклінікою.
1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.


Викачати повну версію у форматі doc